انرژي هسته اي حق مسلم ماست

 

منظور از  "ماست"  چه کساني هستند؟