برنامه های تلویزیونی سیامک ستوده

با توجه به تغییر ساعت در ایران

  کانال افغان:

به وقت ایران

جمعه ها، 7:15  تا 8:30 شب        تکرار: پنجشنبه ها 12:30 تا 1:30 ظهر   

 یکشنبه ها، 6 تا 7:30 بعداز ظهر      تکرار: جمعه ها از 1:30 تا 2:30 بعداز ظهر

به وقت لس آنجالس: جمعه ها 8:45 صبح

یکشنبه ها 7:30 صبح

به وقت نیویورک: جمعه ها 11:45 صبح

یکشنبه ها 10:30 صبح

برای ایران و اروپا              برای آمریکا و کانادا

ماهواره هات برد                           تله استار5

فرکانس 11179                           10971

سیمبل ریت 27500                         20000 

پولاریزاسیون افقی

اف. ای. سی. 4/3

جدید

از روز شنبه 15 اکتبر 2011 برابر 25 مهر 90

کانا ل پارس:

شنبه ها بوقت ایران 9:30 تا 10: شب

 

به وقت: لس انجلس 11 صبح تا 12

 

GALAXY 19

امریکا و کانادا

W3A خاورمیانه

HOTBIRD

ایران و اروپا

۱۲۰۹۰

۱۰۷۲۰

۱۱۳۱۷

فـــــــرکانس :

۲۰۰۰۰

۲۲۰۰۰

۲۷۵۰۰

پـــــــلاریتی :

افقــــــی

افقــــــی

عمــــودی

سیمبل ریت :

۳/۴

۱/۲

۳/۴

اف ائی سی :