ماهنامه روشنگر

سیامک ستوده

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

چه باید کرد؟

نسرین پرواز

سازمان عفو جهانی

کمیته جهانی علیه اعدام

اول کودکان - کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

نظاره گران حقوق بشر - Human Rights Watch

کانون زندانیان

پند تاریخ - محمد حسیبی ، برنامه های تلویزیونی

پند تاریخ - محمد حسیبی ، برنامه های رادیویی