آیا می دانید که مخارج جنگ آمریکا در عراق می توانست:

برای 20 میلیون از 40 میلیون سکنه امریکا که فاقد هر نوع بیمه درمان وغذای روزانه اند یک حداقل معیشتی آبرومند تهیه کند؟

مخارج روزانه جنگ 720 میلیون دلار است. این مبلغ می توانست:

1. بیش از  000 300 1 کودک خیابانی را از فلاکت رها سازد؟

2. برای 6.482 خانوار، مسکن مناسب تهیه کند؟

3. برای ساختن 84 مدرسه ابتدایی جدید مصرف شود؟

4. برای 34.904 دانشجوی نیازمند بورس تحصیلی چهار ساله تامین کند؟

5. صرف آموزش و استخدام 12.478 معلم برای مدارس ابتدایی شود؟

6. منابع مورد نیاز برای نگهداری 95.364 کودک را فراهم سازد؟

7. برای تجدید و تعمیر برق  1.274.336 خانه ای که به این تعمیرات نیازمندند به کار رود؟

8. تغدیه مجانی برای 1.153.846 کودک را در مدرسه فراهم سازد؟

9. برای 423.529 کودک مراقبت بهداستی و سلامتی به ارمغان آورد؟

American Friends Service Comitteeمنبع :