آهنگهای محلی
آهنگهای اصیل
سرود و آهنگهای انقلابی
  مجموعه ای بسیار با ارزش آفتابکاران - بمناسبت رستاخیز سیاهکل
   

برخیز که دشمن به دیار آمده امروز