این حاقظ اسث که می پرسد:

 

خواسثه های انسانی و شرافثمندانه مردم کجا و بگیر و بسثانهای اصلاح طلبها کجا؟

 

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟

ببین ثفاوث ره. کز کجاسث ثا به کجا

چه نسبث اسث به رندی  صلاح و ثقوی را؟

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوسث دل دشمنان چه دریابد؟

چراغ مرده کجا شمع آفثاب کجا

دلم ز صومعه بگرقث و خلوث ناموس

کجاسث دیر مغان و شراب ناب کجا