بدون شرح

 مرجع: کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران- جلد 9 دفتر دوم- جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

اسناد نهضت آزادی ایران 1357-1354

فصل چهارم: تظلم و دادخواهی شخصیتهای سیاسی و روحانی و خانواده زندانیان سیاسی نامه 6

 

نامه حجج اسلام سيدعلی خامنه ای، محمدكاظم راشد يزدی، سيدمحمد علی موسوی و سيدفخرالدين رحيمی خرمآبادی از تبعيدگاه ايرانشهر به جمعيت  ١٣/٣/٥٧

بسمه تعالی

مسئولان محترم كميته ايرانی دفاع از حقوق بشر دامت توفيقاتهم

با احترام و درود و سپاس فراوان موقعيت استثنائی و بینظيری كه به ابتكار آن عناصر شريف و شجاع در فضای مختنق و گرفته ايران پديد آمده به اينجانبان فرصت ميدهد كه يكی از دهها رفتار غيرقانونی ماموران دولتی را كه در دوران تبعيد غير قانونی اينجانبان به شهرستان ايرانشهر (واقع در قلب بلوچستان و در فاصله /٢٠٠٠ كيلومتری تهران) انجام گرديده مطرح ساخته ضمن تقاضای طرح و تعقيب آن در قلمرو فعاليت های آن كميته در داخل كشور، مصراًٌ درخواست نمائيم كه عين اين گزاره را به مقامات و مراجع ذيصلاح جهانی از قبيل مجمع حقوقدانان بينلمللی و كميته دفاع از حقوق بشر و صليب سرخ جهانی و غيره ارائه نموده بدينوسيله نقطه بسيار كوچك و در عين حال پرمعنائی از رفتارهای غيرقانونی هيئت حاكم ايران با معترضان و مخالفان خود ا در معرض ديد و اطلاع آنان قرار دهيد.

واينكه اصل موضوع: ‌

شهربانی ايرانشهر در سه هفته قبل پيرو يك اخطار شفاهی به گماشتن يك پست كنترل بر در خانهای كه مسكن و پناه ما است مبادرت ورزيد. اين مامور كه در تمام ساعات شبانه روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است كه همه مسافران و ديداركنندگانی را كه از شهرستانها و از بسياری نقاط ايران برای ديدار با اينجانبان به اين شهر آمدهاند ابتدا مورد پرسش قرار داده و كارت شناسائی از آنان بخواهد و مشخصات آنان را يادداشت كند و سپس غالباٌ آنان را به اداره شهربانی جلب يا هدايت نمايد. درمواردی نيز اطلاع حاصل شده كه مامور مزبور با ادای سخنان تهديدآميز از ورود شخص ديداركننده جلوگيری كرده است. لازم است تذكر داده شود كه چگونگی انجام كارهای ياد شده بر حسب تفاوت اخلاق و احساسات شخصی ماموران كه هر چهار ساعت يكبار تعويض گرديده و به نوبت، پست نامبرده را عهدهدار میگردند متفاوت ميباشد و گاه اين رفتارها با خشونتی نامتناسب انجام ميشود.

اينجانبان يك نوبت در تاريخ ٦/٣/٥٧ و نوبت ديگر بعنوان اتمام حجت درتاريخ ١١/٣/٥٧ كتباٌ به اين عمل غيرمنطقی و مخالف با قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر به شهربانی محل اعتراض كرديم و چون هيچگونه تغييری در عمل مسئولان شهربانی مشاهده نشد لازم دانستيم كه آن كميته محترم را در جريان امر قرار دهيم. رونوشت دومين نامه اعتراضيه پيوست است. *

والسلام عليكم و علی عبادالله الصالحين

سيدعلی خامنه ای تبعيد شده از ٢٣/٩/٥٦ از مشهد

محمدكاظم راشد يزدی تبعيد شده از ١٢/١/٥٧ از يزد

 سيدمحمدعلی مولوی تبعيدشده از ٢١/٢/٥٧ از گرمسار

سيدفخرالدين رحيمی خرم آبادی تبعيد شده از ٢١/٢/٥٧ از خرم آباد